Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Survey: DNA testing as part of genealogy

(IN ENGLISH BELOW)

Hur använder man DNA i modern släktforskning? Har personliga DNA-analyser påverkat uppfattningen av vårt genetiska arv, och hur påverkar det uppfattningen om kulturarv? Det är några av frågorna som ställs i projektet DNA-tester som en del av släktforskning. Just nu genomför projektet en enkät som du finner en länk till längst ner i texten.

Kristian Kristiansen, professor i arkeologi vid Göteborgs universitet sedan 1994, har sedan 2011 haft ett nära samarbete med den DNA-forskargrupp i Köpenhamn, som leds av professor Eske Willerslev. Detta har resulterat i flera genombrott när det gäller vår förståelse av migrationernas betydelse i förhistorien. Väl beskrivet av Karin Bojs och Peter Sjölund i deras böcker.

Kristian Kristiansen leder också Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet och det är genom detta arbete han är intresserad av att undersöka hur man använder DNA i modern släktforskning och vilka erfarenheter - positiva och eventuellt negativa – användarna har gjort. Har de personliga DNA-analyserna till exempel påverkat uppfattningen av vårt genetiska arv, och hur påverkar det i sin tur uppfattningen om kulturarv? Många nya och spännande frågor som vi hoppas kunna svara på.

Ett samarbete har därför inletts med Mats Ahlgren som en länk till släktforskningen, och vi har tillsammans förberett ett frågeformulär. Här har vi också tagit hjälp av Daniel Brodén, en forskare med erfarenhet från liknade analyser avseende kulturarv som genomförs på det så kallade SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Sverige är för närvarande det nordiska land med störst antal personer som gjort personlig DNA-analys som en del av sitt intresse för släktforskning. Därför hoppas vi att kunna intressera tillräckligt många att vilja delta i vår enkätundersökning.

Alla svar blir anonymiserade och resultaten kommer senare presenteras i publicerad form. När resultaten är tillgängliga är tanken att sammankalla till ett seminarium där vi diskuterar utfallet, med representation från användarna, vetenskapsjournalister och forskare.

Vi hoppas att du vill titta på enkäten för att skapa dig en bild om vad studien handlar om. Förhoppningsvis blir du motiverad att delta och fylla i formuläret. Vår förhoppning är att minst några hundra vill delta så att vi kan få ett statistiskt representativt material.

Till enkäten (nytt fönster)

In English: 

How do you use DNA in modern genealogy? Have personal DNA analyzes influenced the perception of our genetic heritage, and how does it affect the perception of cultural heritage? These are some of the questions posed in the project DNA testing as part of genealogy that are currently conducting a survey in Swedish on the subject. Link to the survey can be found at the bottom of the page.

Kristian Kristiansen, professor since 1994 in archeology at the University of Gothenburg, has been working closely with the DNA research team in Copenhagen since 2011, led by Professor Eske Willerslev. This has resulted in several breakthroughs regarding our understanding of the importance of migrations in prehistory. Well described by Karin Bojs and Peter Sjölund in their books.

Kristian Kristiansen is the Director for the Centre for Critical Heritage Studies at the University of Gothenburg, and through this work he is interested in investigating how to use DNA in modern genealogy and what experiences - positive and possibly negative - users have from it. Have the personal DNA analyzes for example influenced the perception of our genetic heritage, and how does it affect the perception of cultural heritage? Many new and exciting questions that we hope to answer.

A collaboration has therefore been initiated with Mats Ahlgren as a link to genealogy, and we have together prepared a survey in Swedish. Here we have also received help from Daniel Brodén, a researcher with experience from similar analyzes of cultural heritage carried out at the SOM Institute at the University of Gothenburg.

Sweden is currently the Nordic country with the highest number of people who have conducted personal DNA analysis, as part of its interest in genealogy. Therefore, we hope to be interested as many as possible to take part of our survey.

All responses will be anonymized and the results will be presented in published form. When the results are available, it is our intention to convene a seminar discussing the outcome, with representation from users, science journalists and researchers.

The survey is in Swedish and we hope you want to look at it to create an image of what the study is about. Hopefully you will be motivated to participate and fill in the form. Our hope is that at least a few hundred people want to participate so that we can get a statistically representative material.

To Swedish survey (new window)


The survey has been done and the analysis of the material is now in progress. Contact Kristian Kristiansen for more inforamtion.

Page Manager: Jenny Högström Berntson|Last update: 4/3/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?